فیکا، معجزه دیجیتال!

فیکا، جادوی دیجیتال!
تیم جوون فیکا سعی داره تا با استفاده از ابزارهایی
که دراختیار داره، در کنار خلاقیت و جسارت،
تغییر بزرگ و عمیقی دراستفاده شما از
فضای دیجیتال ایجاد کنه.
برای اینکه بیشتر راجع به فیکا و اهدافش بدونین
مقاله زیر رو بخونین.